Na temelju članka 7.,12. i 13. Zakona o ustanovama( Narodne novine, broj 76/93.,29/97.,47/99.,35/08. i 127/19), te članka 4. i 14. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07, 107/07 i 24/10.) EDUCATIONAL TRAVEL WORLDWIDE d.o.o, OIB 81056026568, Sesvete (Grad Zagreb) Gajeva 2a, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta upisa(MBS= 081027354, kojeg zastupa jedini direktor društva Ljiljana Ladika OIB:04092174240, Sesvete , Gajeva 2a, kao osnivač donio je u Sesvetama(Grad Zagreb) dana 15.lipnja 2020. godine odluku o osnivanju ustanove UČILIŠTE AMOR LINGUA te dana 1. Listopada 2020. donosi:

STATUT Učilišta Amor Lingua (potpuni tekst)

I Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status, naziv, sjedište i djelatnost Učilišta Amor Lingua (u daljnjem tekstu: Učilište), ustroj, ovlasti i način odlučivanja tijela Učilišta, status nastavnika, suradnika i studenata, te ostala pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Učilišta, u skladu sUgovorom o osnivanju te Zakonom o ustanovama.

II Status i osnivač

Članak 2.

Učilište obavlja svoju djelatnost kao javnu službu. Učilište je obrazovna ustanova koja izvodi formalne programe prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja, programe učenja stranih jezika te programe neformalnog obrazovanja u skladu sa Zakonom i Statutom.
Učilište je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.

Članak 3.

Osnivač Učilišta je: EDUCATIONAL TRAVEL WORLDWIDE d.o.o, OIB 81056026568, Sesvete (Grad Zagreb) Gajeva 2a.
Osnivač je donio Akt o osnivanju 24. lipnja 2020. godine.
Osnivač je ishodio Rješenje o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih u skladu sa zakonom 9. srpnja 2020.

III Naziv/skraćeni naziv, sjedište i zaštitni znak

Članak 4.

Naziv Učilišta na hrvatskom jeziku glasi: Učilište Amor Lingua
Prijevod naziva Učilišta na engleskom jeziku glasi: Amor Lingua College

Članak 5.

Sjedište Učilišta je: Gajeva 2a, 10360, Sesvete, Zagreb

Članak 6.

Učilište ima zaštitni znak (logo).

Članak 7.

O promjeni naziva, sjedišta i promjeni poslovne adrese Učilišta odluku donosi Osnivač. Promjena naziva, sjedišta i poslovne adrese Učilišta upisuje se u sudski registar.

IV Žig i pečat

Članak 8.

Učilište ima okrugli žig koji glasi: Učilište Amor Lingua, Ustanova za obrazovanje odraslih; Sesvete, Gajeva 2/A (logo Učilišta u sredini).

Učilište ima žig i pečat koji stavlja na javne isprave i akte koje izdaje i donosi u redovitom poslovanju.

V Djelatnost i poslovanje Učilišta

Članak 9.

Sukladno ugovoru o osnivanju Učilišta, Zakonu o ustanovama, Statutu Učilišta, pravilnicima te pravovaljanim odlukama koje u okviru svojih ovlasti donose upravni organi, Učilište obavlja sljedeće djelatnosti:

Programi cjeloživotnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja te odgovarajuća istraživanja i razvojne projekte u sferi primijenjenih znanosti, odnosno struke. Kroz provedbu projekata te programa cjeloživotnog obrazovanja Učilište promiče vlastite interese, gospodarski interes Republike Hrvatske te jačanje aktivnosti na razini Europske Unije radi zaštite njenih financijski interesa. Pod izvođenjem studija i programa cjeloživotnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja razumijeva se njihov ustroj, organizacija, neposredna nastava te njihov kontinuirani razvoj u smislu suvremenosti programskih sadržaja i didaktičkih metoda.
Učilište provodi formalno i neformalno obrazovanje odraslih.
Formalno obrazovanje provodi se po verificiranim programima radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti i u skladu s propisima kojima se uređuju ove djelatnosti. Formalno obrazovanje obuhvaća: prekvalifikaciju te osposobljavanje i usavršavanje.
Neformalno obrazovanje provodi se po programima Učilišta radi osposobljavanja osoba za rad, različite socijalne aktivnosti i osobni razvoj. Ovim programima polaznici stječu, odnosno, dopunjuju svoja znanja, vještine i sposobnosti kako za rad tako i za svakodnevne potrebe, za kreativno izražavanje i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim događanjima, za stjecanje posebnih socijalnih vještina i drugo.
Druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti i koje se obavljaju u manjem opsegu, a osiguravaju potrebni standard sustava visoke naobrazbe i pridonose potpunijem iskorištenju raspoloživih kapaciteta Učilišta.

Članak 10.

O promjeni djelatnosti Učilišta odlučuje Osnivač.

Članak 11.

Učilište ostvaruje program na temelju godišnjeg plana i programa rada.

Članak 12.

Učilište o svojoj djelatnosti, djelatnicima i polaznicima programa, vodi potrebnu dokumentaciju i evidenciju sukladno važećim zakonima i propisima o ustanovama, te zakonskim odredbama i propisima iz područja obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Tjedno radno vrijeme Učilišta utvrđuje se u skladu s potrebama ostvarivanja programa Učilišta, te zadovoljavanju potreba polaznika, građana i drugih osoba, u pravilu pet radnih dana, a u skladu sa pozitivnim propisima i drugim ugovornim obvezama koje se odnose na radno vrijeme.

VI Imovina i odgovornost za obveze Učilišta

Članak 14.

Imovinu Učilišta čine sredstva koja osigurava Osnivač sukladno Ugovoru o osnivanju i Ugovoru s Osnivačem i sredstva iz redovnog poslovanja uložena u trajnu imovinu.
Sredstva za rad Učilišta osiguravaju se naplatom školarine na tržištu te iz poslovnih odnosa s Osnivačem i drugim poslovnim subjektima sukladno Zakonu.
Dio sredstava može se osigurati iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ako se o tome postigne sporazum s nadležnim ministarstvom.
Sukladno ugovoru s Osnivačem, Učilište se u svom radu može koristiti intelektualnim dobrima koja su vlasništvo i predstavljaju intelektualnu imovinu Educational Travel Worldwidea d.o.o., te materijalnim dobrima koja su u vlasništvu ili zakupu Osnivača.

Članak 15.

Ukoliko Učilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari višak prihoda (dobit), o njegovom korištenju odlučuje Upravno vijeće Učilišta.
Učilište za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač Učilišta solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 16.

Svi obrazovni programi i projekti, koje Učilište izvodi, mogu predstavljati intelektualna dobra u vlasništvu Osnivača.

Članak 17.

Troškove obrazovanja snose polaznici odnosno tvrtke koje su ih uputile na školovanje.

Članak 18.

Učilište će obavljati svoju djelatnost u odgovarajućim prostorijama u zakupu. Oprema i potrebna nastavna pomagala osigurati će se iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti ili će je osigurati osnivač. Udio osnovnog kapitala kojeg osigurava osnivač daje se isključivo na korištenje Učilišta i ne može se prenijeti na druge subjekte bez suglasnosti osnivača.

Način raspolaganja s dobiti

Članak 19.

Dobit koju Učilište ostvari u obavljanju djelatnosti upotrijebit će se isključivo za razvoj i daljnje obavljanje djelatnosti Učilišta, u skladu s odlukom osnivača na prijedlog Upravnog vijeća Učilišta. Možebitna dobit Učilišta utvrđuje se na kraju financijske godine.

Članak 20.

Za obveze u pravnom prometu Učilište odgovara cjelokupnom imovinom.

Ograničenja zbog stjecanja, opterećenja, otuđivanja nekretnina i druge imovine

Članak 21.

Učilište ne smije bez znanja osnivača opteretiti nekretnine ili drugu imovinu u iznosu većem od 10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna). Učilište ne može bez znanja osnivača otuđiti nekretnine i drugu imovinu Učilišta bez obzira na vrijednost. Učilište ne smije bez znanja osnivača dati u zakup objekte ili opremu ili mijenjati osnovnu namjenu objekta.

Pokrivanje gubitaka

Članak 22.

Gubici Učilišta pokrivaju se iz sredstava Učilišta.

Međusobna prava i obveze

Članak 23.

Osnivač zadržava pravo da zajednički s Učilištem rješava poslovnu i obrazovnu politiku, a posebice vezano za daljnju kapitalizaciju izgradnje i opremanja Učilišta.

Osnivač se obvezuje:

 • redovito osiguravati sredstva za poslovanje Učilišta,
 • svakodnevno Učilištu pružati stručnu i drugu pomoć u vezi s obavljanjem djelatnosti,
 • izbjegavati postupke i radnje kojima se remeti, otežava ili onemogućava redovito poslovanje Učilišta.

Učilište se obvezuje:

 • obavljati djelatnost za koju je osnovana, na način i u skladu s pravilima struke i dobrim poslovnim običajima,
 • pravodobno izvršavati obveze koje ima prema zakonu, općim aktima i aktima poslovanja, te odlukama osnivača,
 • najmanje jednom godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju,
 • tražiti prethodnu suglasnost osnivača u slučaju potrebe zapošljavanja novih zaposlenika.

VII Zastupanje i predstavljanje

Članak 24.

Učilište zastupa i predstavlja Ravnatelj. Ravnatelj ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Učilišta u svrhu ostvarenja nastave i u svrhu osiguranja materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti Učilišta, a u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom, Ugovorom o osnivanju i ovim Statutom.

Posebnom punomoći Ravnatelj može, u granicama svojih ovlasti, ovlastiti drugu osobu da zastupa i predstavlja Učilište.

VIII Tijela i ustroj Učilišta Amor Lingua

Članak 25.

Upravljanje Učilištem ostvaruje se kroz sljedeća tijela: Ravnatelj, Upravno i Stručno vijeće. Učilište može osnovati savjete, kolegije i povjerenstva kao svoja savjetodavna i/ili stručna tijela.

Upravno vijeće Učilišta

Članak 26.

Upravno vijeće upravlja Učilištem na način da njegovo djelovanje bude u skladu s odredbama Zakona, Statuta, drugih akata Učilišta i Ugovora o osnivanju, te da odgovara najvišim standardima akademske i poslovne izvrsnosti.
Upravno vijeće posebice brine o zakonitosti rada,  kontinuiranom rastu kvalitete sukladno najvišim međunarodnim standardima, učinkovitoj politici upravljanja ljudskim resursima. U upravljanju Učilištem, Upravno vijeće ima sljedeće ovlasti i odgovornosti:

 • brine o ostvarivanju djelatnosti Učilišta, sukladno Ugovoru o osnivanju, Statutu i Zakonu,
 • brine o zakonitosti rada i racionalnoj upotrebi materijalnih i kadrovskih resursa Učilišta,
 • brine o provođenju odluka Stručnog vijeća i daje suglasnost na pojedine odluke ravnatelja i stručnog vijeća,  
 • odlučuje o ulaganjima i nabavi vrijednije opreme, po potrebi i uz suglasnost Osnivača,
 • donosi Statut Učilišta, na prijedlog Stručnog vijeća, uz potvrdu Osnivača,
 • donosi pojedine pravilnike i ostale akte na prijedlog Stručnog vijeća ili Ravnatelja,
 • donosi odluke o izvođenju edukacija i donosi program rada i razvoja Učilišta uz suglasnost Osnivača i nadzire njihovo izvršavanje,
 • odlučuje o uvjetima upisa polaznika na prijedlog Stručnog vijeća,  
 • odlučuje o godišnjim upisnim kvotama polaznika,
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem proračunu Učilišta,
 • odlučuje o uporabi dobiti uz suglasnost Osnivača,
 • predlaže Osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
 • odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim akademskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu,  
 • daje odobrenje Stručnom vijeću na predložene značajne promjene nastavnih planova i programa studija koje izvodi Učilište,
 • odlučuje o financiranju stručnog i znanstvenog usavršavanja nastavnog i drugog osoblja Učilišta,
 • donosi odluke i obavlja druge poslove određene Zakonom, Ugovorom o osnivanju i ovim Statutom.

Financijski plan i godišnji proračun predstavlja poslovnu tajnu.

Članak 27.

Upravno vijeće Učilišta ima 2 člana. Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje osnivač.

Članak 28.

Upravno vijeće se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Ravnatelj

Članak 29.

Učilište predstavlja i zastupa Ravnatelj. Ravnatelj je poslovni voditelj Učilišta.

Članak 30.

Ravnatelja Učilišta imenuje osnivač.

Članak 31.

Ravnatelja razrješava osnivač Učilišta. Ravnatelj može biti razrješen ako ne ispunjava obveze propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, ako ne izvršava odluke tijela Upravnog vijeća Učilišta ili postupa protivno njima, ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Učilištu veću štetu i ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da nastaju ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Učilišta.

Članak 32.

Ravnatelj može biti razriješen i na vlastiti zahtjev.

Članak 33.

Ravnatelj ima sljedeće odgovornosti i ovlasti:

 • ustrojava i vodi rad i poslovanje Učilišta,
 • predstavlja i zastupa Učilište,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Učilišta,
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Učilište u pravnom prometu,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • predsjedava Stručnim vijećem,
 • donosi opće akte uz suglasnost Upravnog vijeća Učilišta,
 • podnosi Upravnom vijeću i Stručnom vijeću izvješća o poslovanju Učilišta u rokovima određenim posebnim propisima, a najmanje jednom godišnje,
 • predlaže godišnji proračun Učilišta,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom,
 • donosi akt o ustroju radnih mjesta, uz suglasnost Upravnog vijeća,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, angažiranju vanjskih suradnika, uz suglasnost Upravnog vijeća i Osnivača,
 • predlaže Upravnom vijeću mjere za unapređenje rada Učilišta
 • odgovara za zakonitost rada,
 • provodi odluke Upravnog vijeća i sudjeluje u njegovu radu
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim aktom i drugim općim aktima Učilišta

Članak 34.

Do imenovanja Upravnog vijeća i Ravnatelja, Učilištem upravlja i rukovodi osnivač Učilišta, kao privremeni ravnatelj koji ima sljedeće odgovornosti i ovlasti:

 • zastupa i predstavlja Učilište,
 • upravlja Učilištem,
 • pokreće postupak za imenovanje članova Upravnog vijeća,
 • obavlja poslove u vezi s pribavljanjem ocjene sukladnosti odluke o osnivanju sa zakonom i utvrđivanjem ispunjenosti uvjeta za početak rada upisom Učilišta u sudski registar.

Stručno vijeće

Članak 35.

Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz područja rada Učilišta, daje Upravnom vijeću i Ravnatelju mišljenja i prijedloge organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Učilišta.

Članak 36.

Stručno vijeće čine dva člana. Članove Stručnog vijeća imenuje osnivač Učilišta.

Članak 37.

Stručno vijeće ima sljedeće odgovornosti i ovlasti:

 • odlučuje o stručnim i nastavnim pitanjima, te o njima samostalno donosi odluke i pravilnike,
 • predlaže Upravnom vijeću Učilišta Statut, pravilnike te njihove izmjene,
 • predlaže Upravnom vijeću Učilišta edukacijske programe i izvedbene planove edukacija,
 • predlaže Upravnom vijeću Učilišta uvjete za upis polaznika i upisne kvote za pojedine edukacije,
 • raspisuje natječaje za izbore u nastavna i suradnička zvanja,
 • provodi izbore u nastavna i suradnička zvanja u skladu sa zakonom,
 • predlaže Upravnom vijeću Učilišta stručno i znanstveno usavršavanje nastavnog i drugog osoblja Učilišta,
 • predlaže Upravnom vijeću Učilišta uspostavljanje suradnje s drugim akademskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu
 • obavlja i ostale poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Učilišta,
 • uz Dekana brine o disciplini na Učilištu i daje mišljenje o otpuštanju studenata

Nastavnici i suradnici

Članak 38.

Djelatnost Učilišta obavljaju nastavnici i suradnici izabrani u nastavna i suradnička zvanja, te ostali suradnici i zaposlenici.

Članak 39.

Nastavnici u Učilištu izvode nastavu i druge oblike akademskog rada, provode ispite iz predmeta za koje su izabrani, mentori su studentima i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom, ostalim općim aktima te nastavnim planovima i programima.

Nastavnici Učilišta obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike akademskog rada u skladu s visokim standardima izvrsnosti prema kriterijima koje postavlja Učilište te, u tom smislu, raditi na kontinuiranom vlastitom razvoju i usavršavanju.

Članak 40.

Ravnatelj i zaposlenici s Učilištem sklapaju ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Kada postoje razlozi koji priječe sklapanje ugovora o radu ili ga čine neodgovarajućim rješenjem, osobe iz prethodnog članka mogu obavljati posao/djelo i temeljem ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu, ili nekog drugog pravnog posla.

Članak 41.

Nastavnici koji s Učilištem sklapaju autorske ugovore, izvode nastavu sukladnu nastavnom programu kao autorsko djelo prema vlastitom, osobno izrađenom izvedbenom programu, uz vlastiti nastavni materijal i na vlastitoj didaktičkoj opremi.

Članak 42.

Za obavljanje svih poslova Učilište može sklopiti i ugovor o suradnji s drugom pravnom osobom čija djelatnosti odgovara naravi poslova koje treba obaviti.

Članak 43.

Svako grubo kršenje odredbi Statuta, Pravilnika i ostalih općih akata Učilišta predstavlja tešku povredu radne obveze koja može biti razlogom za izvanredni otkaz ugovora o radu, odnosno ugovora o djelu/autorskom djelu ili nekog drugog pravnog posla

Članak 44.

Nastavnu djelatnost na Učilištu izvode nastavnici i suradnici koji se biraju u nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta u skladu sa Zakonom.

Nastavu na Učilištu mogu izvoditi i nastavnici-pripravnici koji još nisu izabrani u nastavna i suradnička zvanja, pod uvjetom da u određenom roku obave taj izbor. Rok za obavljanje izbora i ostali uvjeti izvođenja nastave bez izbora u nastavna i suradnička zvanja određuju se posebnim Pravilnikom.

Članak 45.

Učilište obavlja izbor u nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na temelju javnog natječaja, prema postupku i uz uvjete utvrđene ovim Statutom, Zakonom. Natječaj se objavljuje na službenim internetskim stranicama Učilišta te u drugim domaćim i međunarodnim javnim glasilima sukladno zakonu. Mišljenje o ispunjavanju uvjeta pristupnika u natječaju za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, daje Stručno povjerenstvo iz prethodnog članka.

Članak 46.

Ravnatelj može povjeriti izvedbu dijela nastavnog predmeta stručnjacima bez izbora u nastavno zvanje (gostujući nastavnik), po postupku i uz uvjete utvrđene Zakonom.

Članak 47.

Nastavnici i suradnici dužni su uredno izvršavati nastavne i druge obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Učilišta:

 • izvoditi sve oblike nastave (predavanja, vježbe, seminare, individualne i grupne konzultacije, ispite) utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom,
 • sudjelovati u znanstvenom i stručnom radu,
 • sudjelovati u stalnom obrazovanju i usavršavanju,
 • sudjelovati u informiranju i savjetovanju polaznika

Članak 48.

Nastavnik ili zaposlenik Učilišta, zaposlen temeljem ugovora o radu može preuzeti nastavne, znanstvene i stručne obveze izvan Učilišta samo uz pismenu suglasnost Ravnatelja. Nastavnici, asistenti i zaposlenici obvezni su pismeno izvijestiti Ravnatelja prije eventualnog angažmana na drugom učilištu i/ili ustanovi i/ili poslovnom subjektu. Ako nastavnik odnosno suradnik postupi protivno odredbama ovog članka, čini tešku povredu radne obveze i snosi posljedice propisane Zakonom o radu.

Članak 49.

Nastavnici, suradnici i drugi djelatnici Učilišta zbog neizvršavanja obveza utvrđenih Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Učilišta, čine povredu radne obveze i podnose posljedice utvrđene Zakonom o radu ili sklopljenim posebnim ugovorima s Učilištem.

Članak 50.

Svi zaposlenici Učilišta te osobe koje su s Učilištem sklopile ugovor o suradnji, ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu obvezni su čuvati poslovne tajne Učilišta.

Poslovne tajne su:

 • podaci i dokumenti koje Ravnatelj i/ili Osnivač označe kao poslovnu tajnu,
 • podaci i dokumenti koje nadležno tijelo državne vlasti, kao povjerljive, priopći Učilištu,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 • plan fizičko-tehničkog osiguranja objekta i imovine Učilišta,
 • drugi podaci i dokumenti koji nose oznaku “Poslovna tajna”.

Podatke i dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim osobama mogu priopćiti samo Osnivač te Ravnatelj, ako za to postoji njihov međusobni konsenzus i ako za to dobiju suglasnost Osnivača.

Članak 51.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja tešku povredu radne obveze kao i odgovornost za naknadu štete. Ukoliko zaposlenici i osobe koje su s Učilištem sklopile ugovor o suradnji, ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu povrijede poslovnu tajnu i time Učilištu nanesu štetu, dužni su je nadoknaditi u dokazanoj visini i opsegu. Povreda obveze čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, odnosno ugovora o suradnji/djelu/autorskom djelu.

IX Programi obrazovanja

Članak 52.

Obrazovanje odraslih i obrazovanje osoba s invaliditetom na osnovi  prilagodbe individualnih potreba za djelotvorno obrazovanje i pružanje učinkovitih individualiziranih mjera potpore u okruženjima koja najviše pridonose akademskom i socijalnom razvoju, u skladu s ciljem potpunog uključivanja i obrazovanja provodi se kroz formalno i neformalno obrazovanje, i to:

 • Formalno: stručno obrazovanje odraslih kroz programe osposobljavanja i usavršavanja
 • Neformalno: organiziranje i održavanje stručnih savjetovanja, seminara i tečajeva

Članak 53.

U programe stručnog obrazovanje odraslih provodi se kroz: 

 • program osposobljavanja i usavršavanja,
 • provjeru znanja i polaganje ispita.

Provjere znanja i ispiti polažu se u skladu s odredbama Zakona o obrazovanju odraslih i odnosnih pravilnika.

Članak 54.

Programi neformalnog obrazovanja provode se kroz programe koje priprema Učilište ili prema zahtjevima naručitelja programa, a za programe gdje je to propisano provodi se i provjera znanja. Za programe osposobljavanja i usavršavanja koje Učilište provodi u skladu sa zakonskim propisima, a osim programa iz članka 32. stavka 1. ovog Statuta, potrebno je ishodovati rješenja od nadležnih institucija, a po čijem propisu se program izvodi.

Članak 55.

Izvođenjem programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja obuhvaća ustroj, organizaciju i neposrednu nastavu, te stalno praćenje kvalitete i razvoj u smislu suvremenosti sadržaja i didaktičkih metoda.

Članak 56.

Učilište vodi potpunu andragošku dokumentaciju u skladu sa važećim propisima. Dokumentaciju vodi i za nju je odgovoran andragoški voditelj. Učilište će donijeti pravilnike za verificirane programe obrazovanja odraslih kada to zahtijevaju pozitivni propisi.

X Polaznici programa

Članak 57.

Upisi

U programe stručnog obrazovanja odraslih može se upisati osoba koja ima:

 • navršenih 18 godina života,
 • završenu srednju školu,
 • zadovoljene psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa. (Kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja imaju pravo upisa na stručno usavršavanje pod uvjetom da su završili srednješkolsko obrazovanje.
  Ako učilište ne odredi drugačije. Potvrdu o tjelesnom oštećenju kandidati su dužni dostaviti Središnjemu prijavnom uredu Agencije za obrazovanje u propisanom roku.
  Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje organiziraju pojedine sastavnice uključuju individualizirane prilagodbe.
  Posebni uvjeti za ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom definiraju se u općem dijelu uvjeta upisa na Učilište Amor Lingua koje se raspisuje za svaku akademsku godinu.)

Uvjeti za programe usavršavanja i osposobljavanja utvrđuju se za svaki program posebno.

Članak 58.

Izbor pristupnika za upis na pojedini program naobrazbe obavlja se razredbenim postupkom, na temelju prijava pristupnika. Postupak prijave pristupnika provodi se oglašavanjem u javnom glasilu. Sadržaj oglasa utvrđuje Ravnatelj.

Ugovor o obrazovanju

Članak 59.

Prije početka izvođenja programa obrazovanja s polaznikom se sklapa ugovor o osposobljavanju ili usavršavanju u pisanom obliku.

Pohađanje i završavanje programa obrazovanja

Članak 60.

Polaznik je dužan izabrati neki od propisanih oblika pohađanja programa obrazovanja prilikom upisa, a obvezno prije početka programa obrazovanja .

Članak 61.

Polaznik obrazovnog programa dokazuje znanja, vještine i sposobnosti, neovisno o obliku pohađanja programa, polaganjem ispita. Ispite organizira i provodi Učilište.

Članak 62.

Po uspješnom završetku programa obrazovanja izdaje se javna isprava sukladno odredbama odnosnih zakona i podzakonskih akata.

Članak 63.

Polaznik na programima osposobljavanja i usavršavanja program završava redovitim pohađanjem nastave, te polaganjem ispita gdje je to propisano. Po završetku pohađanja nastave Učilište izdaje uvjerenje o pohađanju programa.

XI Opći akti Učilišta

Članak 64.

Opći akt Učilišta je Statut kojim se sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju Učilišta pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Učilišta.

XII Prijelazne i završne odredbe

Članak 65.

Učilište se osniva na neodređeno vrijeme. Učilište započinje s radom 5.10.2020. godine.

Članak 66.

Učilište prestaje postojati:

 • odlukom Osnivača,
 • odlukom nadležnog državnog tijela donesenoj sukladno Zakonu
 • na drugi Zakonom utvrđeni način.

Članak 67.

Na sve što nije regulirano odredbama ovog Statuta primijenit će se odredbe Zakona o ustanovama  te drugi pozitivni propisi u Republici Hrvatskoj.

Članak 68.

Ovaj Statut potvrđuje Osnivač. Svojim potpisom na Statutu predsjednik Upravnog vijeća Učilišta potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku, te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Ovaj statut može se mijenjati samo u pismenom obliku.

Članak 69.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Učilišta, a iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, danom objave na oglasnoj ploči.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ljiljana Ladika, mag.pol.

Uz suglasnost osnivača

Educational Travel Worldwide d.o.o. po direktoru:

Ljiljana Ladika, mag.pol.