Članak 1. Podaci o pružatelju usluga obrazovanja

1.1. Pružatelj usluga obrazovanja (dalje u tekstu: Učilište) jest Učilište Amor Lingua, ustanova za obrazovanje odraslih sa sjedištem u ulici Gajeva 2a, Sesvete – Zagreb, OIB 64363105320, matični broj poslovnog subjekta 5291712.

1.2. Ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Općim uvjetima o pružanju usluga Učilišta Amor Lingua, sva se komunikacija s Učilištem, može odvijati pisanim putem na adresu Učilišta, Sesvete, Zagreb, Gajeva 2a, elektroničkom poštom na adresu info@amorlingua.com te na broj telefona: +385 (0) 1 581 0 809 ili +385 (0)95 549 1 497.

Članak 2. Prijave i sklapanje ugovora

2.1. Opći uvjeti Ugovora o pohađanju nastave programa osposobljavanja ili usavršavanja i programa   učenja stranih jezika (dalje u tekstu: programa obrazovanja) sastavljeni su u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske (Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o uslugama, te u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i ostalih važećih propisa u obrazovanju odraslih). Opće uvjete potpisom Ugovora prihvaćaju Učilište Amor Lingua i Polaznik nastave.

2.2. Polaznik svojim potpisom Ugovora potvrđuje ispravnost danih podataka. Ukoliko dođe do promjene podataka za vrijeme trajanja Ugovora, Polaznik je dužan obavijestiti Učilište pismenim putem ili e-poštom. U suprotnom, Polaznik snosi štetu koja može nastati upotrebom neispravnih podataka. Učilište obrađuje samo one podatke Polaznika koji su potrebni za realizaciju obrazovnog programa.

2.3. Polaznik svojim potpisom Ugovora potvrđuje da je upoznat s programom obrazovanja i cijenom istog.

2.4. Polaznik svojim potpisom Ugovora potvrđuje da je upoznat s formiranjem grupa prema obrazovnim standardima Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske.

2.5. Polaznik se svojim potpisom Ugovora obvezuje na redovito pohađanje nastave.

2.6. Učilište ne snosi odgovornost za sporna pitanja koja mogu proizaći ukoliko Polaznik nije pročitao Opće uvjete obrazovanja.

Članak 3. Cijene i uvjeti plaćanja

3.1. Polaznik svojim potpisom prihvaća Opće uvjete te se obvezuje na plaćanje ukupnog iznosa školarine. Umjesto Polaznika, školarinu može platiti i pravna ili fizička osoba koja je pristala snositi troškove školarine za Polaznika.

3.2. Školarinu je moguće platiti gotovinom, kreditnom/debitnom karticom te transakcijskim računom. Školarinu je moguće platiti jednokratno ili obročno  putem kreditnih/debitnih kartica ili gotovinskim ratama. Kreditnim/debitnim karticama moguće je platiti na 12 rata, a gotovinskim ratama moguće je platiti od 4 do 11 mjesečnih rata. Ukoliko se Polaznik odluči na plaćanje gotovinskim ratama, Učilište je dužno osigurati uredno plaćanje školarine, ili predajom važeće kreditne kartice Polaznika ili bjanko zadužnice na puni iznos školarine ovjerene kod javnog bilježnika. U slučaju kašnjenja s plaćanjem školarine, Učilište je ovlašteno naplatiti neplaćeni i preostali iznos školarine putem kreditne kartice, zadužnice ili pokretanjem ovršnog ili drugog sudskog postupka. Učilište u tom slučaju može isključiti Polaznika iz redovne nastave, sve do uspješne naplate. Uplatu pojedinačnih rata moguće je izvršiti u računovodstvu Učilišta, na adresi Karlovačka 2a, 10360, Sesvete, ili putem internetskog/mobilnog bankarstva.

3.3. Polaznik je prilikom upisa dužan uplatiti minimalnu upisninu koja za tečajeve stranih jezika iznosi 500,00 HRK, a za specijalizirane tečajeve 1000,00 HRK. Upisnina je nepovratna. Ukupna cijena programa obrazovanja izražena je u kunama i uključuje navedenu upisninu. Ukoliko je odabrao jednokratno plaćanje, polaznik je dužan uplatiti preostali iznos 14 dana prije početka tečaja. U slučaju zakašnjenja plaćanja, Učilište će podrazumijevati da je Polaznik odabrao obročno, a ne jednokratno plaćanje, te obračunati školarinu prema cijeni obročnog plaćanja za gotovinske rate.

3.4. Učilište ima pravo raskinuti ugovor s Polaznikom u slučaju nepravovremenog plaćanja, nepotpisivanja Ugovora o pohađanju nastave ili nemogućnosti naplate školarine. Polaznik je dužan platiti školarinu koja vrijedi na dan upisa i potpisa Ugovora o pohađanju nastave i nema pravo potraživati povrat školarine ili dijela školarine pozivajući se na akcije ili popuste koji nisu bili aktualni u trenutku upisa. Polaznik je prihvaćanjem cijene navedene u Ugovoru potvrdio zaduženje na taj iznos.

Članak 4. Uvjeti upisa na Učilište Amor Lingua

4.1. Polaznik je dužan prilikom upisa predočiti dokaze o ispunjenju uvjeta upisa propisanih nastavnim planom i programom. Dokazi podrazumijevaju preslike: osobne iskaznice ili drugog važećeg osobnog dokumenta te svjedodžbu, odnosno najvišu završenu školu.

4.2. Polaznik ostvaruje pravo upisa u program obrazovanja ukoliko zadovoljava ove uvjete: u programu učenja stranih jezika prvi modul ne zahtjeva predznanje, dok moduli višeg stupnja zahtjevaju provjeru znanja. Za upis specijaliziranih tečajeva (Digitalni marketing, Web-dizajn, Suradnik u pripremi izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, Voditelj izrade i provedbe financiranih iz EU fondova, Knjigovodstvo) potrebno je imati završeno srednjoškolsko obrazovanje vladati znanjem o računalima i engleskim jezikom. Za upis specijaliziranog tečaja za Voditelja putovanja potrebno je imati završeno srednjoškolsko obrazovanje te vladati znanjem engleskog jezika. Za upis specijaliziranih tečajeva (Sommelier i Filmski animator i strip-crtač) potrebno je imati završeno srednjoškolsko obrazovanje.

4.3. Potpisom Ugovora o pohađanju nastave Polaznik potvrđuje da je upoznat s uvjetima upisa u program obrazovanja. Ukoliko Učilište naknadno utvrdi da Polaznik nema uvjete za upis u već započeti program obrazovanja, Učilište neće moći Polazniku izdati svjedožbu o završetku programa, te Polaznik neće imati pravo na naknadu štete, niti povrat sredstava. Polaznik je i dalje dužan platiti ukupan iznos školarine.

Članak 5. Uvjeti pohađanja nastave

5.1. Nastavni program sastoji se od predavanja unaprijed određenih rasporedom Učilišta.

5.2. Pohađanje nastave je obavezno, osim u slučaju pohađanja programa obrazovanja unutar kojih je obrazovnim programom predviđeno samostalno učenje.

5.3. Polaznik ima pravo na ukupno 3 nedolaska na nastavu bez službenog opravdanja. Ukoliko Polaznik izostane više od 3 puta, potrebno je nedolazak opravdati pismeno ili e-mailom i to najkasnije jedan dan nakon izostanka.

5.4. U slučaju da Polaznik izostane s više od 30% ukupnog programa, Učilište neće moći omogućiti pravo pristupa ispitu.

5.5. U slučaju da Polaznik iz opravdanih razloga izostane s više od 40% ukupnog programa te pismeno obavijesti Učilište o istome, Učilište će Polazniku omogućiti besplatnu nadoknadu propuštene nastave s idućom grupom istog programa obrazovanja. Ukoliko neće biti organizirane grupe u tekućoj akademskoj godini, sredstva se prebacuju na sljedeću. Nakon nadoknade propuštene nastave, Polaznik će moći pristupiti ispitu. Opravdani razlozi izostanka podrazumijevaju: a) bolest (s medicinskom dokumentacijom), b) promjena radnog vremena (s potvrdom poslodavca).

5.6. U slučaju da Polaznik ne obavijesti Učilište ili ne opravda izostanak, Učilište mu nije dužno osigurati nadoknadu propuštenog predavanja, već je Polaznik dužan uplatiti troškove sukladne broju sati propuštene nastave. Ukoliko Polaznik smatra da ima opravdan razlog izostanka, a taj razlog nije naveden u Općim uvjetima, može poslati molbu u roku od 10 dana od izostanka. Odgovor na molbu Učilište će dostaviti u roku ne duljem od 14 dana.

5.7. Polaznik svu potrebnu komunikaciju (prijavu i odjavu ispita, obavijesti o izostancima, izdavanje uvjerenja i sl.) obavlja preko e-mail adrese: info@amorlingua.com.

5.8. Učilište ima pravo promijeniti datum početka obrazovnog programa. Učilište se obvezuje pravovremeno obaviejstiti Polaznika o svim promjenima u rasporedu, pozivom na telefon ili mobitel ili e-mailom.

5.9. U slučaju obustave rada Učilišta, Učilište je obavezno realizirati sve odredbe Ugovora ili Polazniku izvršiti povrat sredstava za upisani program obrazovanja koji se nije održao.

5.10. Literatura i materijali koji se koriste u nastavi nisu uključeni su u cijenu programa.

5.11. Polaznik se obvezuje da će čuvati sve podatke od neovlaštenog odavanja, poput korisničkog imena i lozinke e-mail adrese, web prostora, portala, Interneta, različitih programa…U protivnom je Polaznik odgovoran za svu potencijalnu uzrokovanu štetu.

Članak 6. Polaganje ispita

6.1. Polaznik je dužan polagati ispit u sklopu predavanja ako je tako predviđeno nastavnim programom.

6.2. Polaznik završnom ispitu može pristupiti nakon minimalno 80% odslušanog nastavnog programa, bez obzira pohađa li redovnu ili online nastavu.

6.3. Polaznik je dužan pismenim putem ili na e-mail adresu prijaviti izlazak na ispit.

6.4. Polaznik je dužan izaći na ispit u za to predviđenom terminu ispitnog roka. Ukoliko Učilište iz opravdanog razloga ne može omogućiti Polazniku polaganje ispita u odabranom terminu, Učilište će obavijestiti Polaznika osobno, pozivom ili e-mailom.

6.5. Cijena prvog izlaska na završni ispit uračunata je u cijenu programa obrazovanja. Svaki dodatni ispitni termin naplaćuje se 400 kuna.

6.6. Prilikom pristupanja ispitu, Polaznik sa sobom mora imati važeći identifikacijski dokument.

6.7. Ukoliko tijekom provođenja ispita Polaznik koristi nedozvoljena sredstva, odnosno ne rješava samostalno ispit, bit će udaljen s ispita i rezultat će se pisati kao pad.

6.8. Trajanje ispita vremenski je ograničeno i prikazano prije početka ispita.

6.9. Postotak potreban za prolaz završnog ispita je 60% za strane jezike i specijalizirane tečajeve.

6.10. Polaznik na vlastiti zahtjev ima pravo u uvid ispita.

Članak 7. Izdavanje uvjerenja i certifikata

7.1. Po uspješno završenom programu, nakon provjere uvjeta propisanih nastavnim programom, dostavljene dokumentacije, potpisanog ugovora, odslušanih sati, položenih svih ispita i podmirenih eventualnih dugovanja, Polaznik stječe pravo na izdavanje završne javne isprave: uvjerenja o osposobljavnju/usavršavanju ili svjedodžbe o stupnju znanja stranog jezika.

7.2. Polaznik uvjerenje/svjedodžbu preuzima na lokaciji Učilišta. Ukoliko Polazniku više odgovara primitak na kućnu adresu, tada Polaznik preuzima trošak poštanske usluge.

Članak 8. Otkaz grupe

8.1. Učilište zadržava pravo promjene termina ili otkaza grupe najkasnije 2 dana prije predviđenog početka programa obrazovana ukoliko ne prikupi dovoljan broj prijavljenih polaznika. Kako bi grupa mogla početi s radom mora imati minimalno 4 polaznika.

8.2. Učilište zadržava pravo promjene rasporeda ukoliko prije početka ili tokom odvijanja nastave nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, poput dobavljača usluga energije, komunikacija, interneta i sl. Polaznik nema pravo na naknadu štete.

8.3. Učilište nije odgovorno ukoliko se ne održi nastava zbog više sile (npr. poplave, požari, potresi, sigurnosno stanje u državi…). Polaznik nema pravo na naknadu štete.

8.4. Ukoliko Učilište odgodi početak ili otkaže grupu, Polaznik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa  i raskid ugovora ukoliko nije započeo s pohađanjem nastave u novom terminu. Povrat će se izvršiti unutar 15 dana od primitka zahtjeva za raskidom ugovora i potraživanja povrata sredstava. Polaznik nema pravo na naknadu štete.

Članak 9. Ispis

9.1. Polaznik se može ispisati iz upisanog programa na više načina: a) Prije početka nastavnog programa, Polaznik mora ispuniti Zahtjev za ispis te ima pravo na povrat cjelokupnog iznosa školarine; b) Tijekom nastavnog programa, Polaznik mora ispuniti Zahtjev za ispis te nema pravo na povrat školarine. Ukoliko ju nije do kraja uplatio, obvezan ju je uplatiti u cijelosti; c) u slučaju da Učilište odgodi početak ili otkaže grupu, Polaznik ima pravo na ispis i povrat ukupnog uplaćenog iznosa školarine, pod uvjetom da Polaznik nije započeo s pohađanjem nastave u nekom drugom termini ili drugoj grupi. Polaznik u tom slučaju nema pravo na naknadu štete.

9.2. Nakon ispisa iz programa obrazovanja, Polaznik nije obavezan pohađati daljnju nastavu.

9.3. U slučaju povrata školarine, Polaznik daje pristanak da se povrat izvrši na transkacijski račun koji je naveo u Zahtjevu za ispis. Učilište ne preuzima odgovornost provjere vjerodostojnosti podataka računa. Ukoliko je Polaznik školarinu platio kreditnom ili debitnom karticom, Učilište će izvršiti storno kartice kod kartičara sukladno uvjetima pojedine Banke.

9.4. Dan ispisa iz Učilišta podrazumijeva Rješenje o ispisu nakon primitka Zahtjeva za ispisom.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

10.1. Učilište Amor Lingua čuva osobne podatke od neovlaštenog raspolaganja i pristupa. Učilište poduzima sve organizacijske, tehničke i fizičke sigurnosne mjere kako bi prikupljeni osobni podaci bili zaštićeni.

Članak 11. Ostalo

11.1. Učilište nije odgovorno za neprenesene informacije Polazniku u slušaju pokušane i neuspjele komunikacije s Polaznikom. To podrazumijeva nejavljanje na telefon ili mobitel, neodgovaranje na e-mail poruke i slično.

11.2. Polaznik se potpisivanjem Ugovora o pohađanju nastave obvezuje da će se u prostoru Učilišta pridržavati kućnog reda i pravila ponašanja te da neće uništavati inventar Učilišta. U suprotnom, Polaznik pristaje snositi materijalnu i prekršajnu odgovornost.

11.3. Polaznik se potpisivanjem Ugovora o pohađanju nastave obvezuje da svojim postupcima neće onemogućavati nastavu i ometati druge Polaznike

11.4. Učilište ima pravo raskinuti ugovor s Polaznik te ga isključiti iz nastave, ukoliko Polaznik ometa izvošenje nastave, ugrožava sigurnost zaposlenika i drugih Polaznika, vrijeđa zaposlenike i druge Polaznike ili se ne pridržava bilo koje od točaka Općih uvjeta. Polaznik u slučaju  takvog udaljavanja ili isključenja s nastave nema pravo na povrat uplaćene školarine niti pravo na naknadu štete.

11.5. Učilište je otvoreno za pojašnjavanje odredbi Općih uvjeta u slučaju potrebe.

11.6. Polaznik ima pravo podnijeti prigovor pismenim putem te ga predati u prostorijama škole ili poslati putem pošte ili elektroničke pošte. Škola će na prigovor odgovoriti u roku od najkasnije 15 dana od zaprimanja prigovora.

11.7. Opći uvjeti bit će objavljeni na internetskim stranicama Učilišta Amor Lingua. Učilište će objaviti sve moguće izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na zakonski način.

11.8. U slučaju spora, stranke sporazumno ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

11.9. Ugovor je sastavljen u dva primjerka. Polaznik zadržava jedan, te Učilište zadržava drugi primjerak.